• Värdering av företag

Företagsvärdering

Företagsvärdering är ingen exakt vetenskap. Den något förenklade sanningen är att bolagets värde motsvaras av de framtida kassaflöden som bolaget beräknas uppnå. Beroende av vem som driver bolaget i framtiden kommer vinster, och därmed också värdet, att variera. Vid en försäljning av bolaget söker man självklart den intressent som ser den största potentialen i bolaget. Det är därför viktigt att förstå vilka faktorer som driver värdet och hur detta bedöms av olika intressenter. Bolagets värde uttrycks ofta som en multipel på bolagets resultat. Här finns en betydande risk för missförstånd och osäkerhet om man använder dessa multiplar på ett oförsiktigt sätt. Multipeln skall spegla både bolagets risknivå, dess tillväxtmöjligheter och de avkastningskrav som finns på marknaden. Dessa faktorer varierar över tid. Bolagets värde påverkas naturligtvis också av konjunkturläget och tillgången till riskvilligt kapital för finansiering. Jämförelser med marknadsnoterade bolag i branschen och andra jämförbara transaktioner kan ge en bra indikation på värdenivån.